Termeni de utilizare

În conformitate cu Legea Comerțului Electronic, precum și cu respectarea reglementărilor în vigoare privind protecția datelor personale, proprietarul site-ului avertizori.eu și și al tuturor subdomeniilor acestora (ex, avertizori.eu) este DOTCOM IT PRO SRL, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti, sub nr de inregistrare J40/13203/2019, CUI 31948647 și cu sediul social in Str. Drumul Opalului Nr.1-43, Sector 1, Bucuresti, Romania.

DOTCOM IT PRO SRL este proprietarul tuturor drepturilor asupra site-ului web avertizori.eu si a subdomeniilor acestuia (ex: portal.avertizori.eu, facebook.com/avertizori.eu, etc). Simpla accesare, navigare și utilizare a Site-ului atribuie condiția de utilizator al acestuia (în continuare, „Utilizatorul”) și implică acceptarea acestor clauze ale Termenilor și condițiilor. Informațiile disponibile prin intermediul acestui site web nu fac obiectul unui contract și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

DOTCOM IT PRO SRL nu va fi făcut responsabil pentru problemele apărute în urma consultării sau utilizării acestui site web. În acest scop, Utilizatorul este obligat să respecte acest lucru, și trebuie să acționeze în conformitate cu Legea în vigoare, buna-credință și ordinea publică și să se abțină de la utilizarea Site-ului într-un mod care ar putea împiedica sau afecta buna funcționare a acestuia.

Acesta aplicatie poate fi folosita doar pentru a trimite reclamații, sesizari/avertizari către companiile care au contractat serviciul cu DOTCOM IT PRO, asigurând confidențialitatea și anonimatul (dacă utilizatorul alege), cu privire la datele personale ale reclamantului.

Activarea unui cont si incheierea contractului

1.1 Un contract a fost încheiat între noi (DOTCOM IT PRO) și Client atunci când Clientul, prin intermediul site-ului avertizori.eu (“Website”), și-a înregistrat informațiile și a confirmat Termenii și Condițiile, după care Clientul a primit o confirmare a comenzii.

1.2 În cazul in care un cont nou este deschis, Clientul se angajează să completeze informații corecte și complete în conformitate cu ceea ce este solicitat în formularul de comanda. Clientul confirmă prin prezenta că, în cazul în care informațiile furnizate sunt deficitare în orice privință, capacitatea noastră de a furniza serviciul poate fi limitată sau intrerupta.

1.3 Clientul este singurul responsabil de faptul că informațiile de autentificare confidențiale sunt gestionate în siguranță și sunt puse la dispoziția doar celor care au nevoie de ele. Prin urmare, Clientul confirmă că noi nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice daune suferite ca urmare a folosirii incorecte a contului sau a informațiilor de autentificare confidențiale ale Clientului. Cu toate acestea, fiecare parte se angajează să notifice cealaltă parte fără întârziere în cazul descoperirii sau suspiciunii de utilizare neautorizată a serviciului.

Licenta si utilizare

2.1 Prin activarea serviciului, Clientului i se acordă, pentru perioada pentru care Clientul a plătit în avans, o licență neexclusivă de utilizare, în conformitate cu acești Termeni și Condiții și cu restricțiile speciale prevăzute în secțiunea 4.

2.2 Serviciul este furnizat non-stop, pe tot parcursul anului, cu excepția unor lucrări de întreținere despre care informăm Clientul în scris în prealabil. În cazul în care serviciul nostru, în timpul unei luni calendaristice este disponibil mai puțin de 99% din timp, Clientul va avea dreptul de a solicita o prelungire gratuită a perioadei contractuale curente pentru timpul în care serviciul nu a fost disponibil.

2.3 Serviciul Suport este disponibil în limba romana si limba engleză prin e-mail [support@avertizori.eu] cu un timp de răspuns de 8 ore lucrătoare, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-16:30, ora Europei Centrale.

2.4 Serviciul de gestionare a rapoartelor de avertizare de la avertizori.eu este furnizat în starea sa existentă, prin care nu ne asumăm alte angajamente sau garanții cu privire la funcționalitate, nivelul serviciilor, calitatea și adecvarea acestuia pentru un anumit scop decât pentru ceea ce este specificat în mod expres în acești Termeni și Condiții, sau în alt mod în scris. În plus, serviciul poate fi dezvoltat, adaptat și modificat în perioada contractului și, eventual, completat cu alte functionalitati. În cazul în care se poate presupune că astfel de modificări implică consecințe negative semnificative pentru Client, ne angajăm să informăm Clientul cu privire la acestea în prealabil, caz in care Clientul va avea dreptul de a rezilia contractul în scris, ținând cont de perioada de preaviz de 30 de zile. Dacă Clientul nu a invocat acest drept înainte de ziua în care modificarea notificată intră în vigoare, acest drept la reziliere anticipată încetează.

2.5 Ceea ce este menționat în secțiunile 2.2 și 2.4 va fi sigura compensare oferita Clientului în conformitate cu acești Termeni și Condiții, cu privire la disponibilitatea și funcționalitatea serviciului.

2.6 Clientul se obligă să urmeze conditiile aplicabile pentru utilizarea serviciului și, în acest sens, are o responsabilitate strictă pentru toți utilizatorii serviciilor de avertizare ai Clientului. Aceasta include, dar nu se limitează la, a nu utiliza Serviciul în niciun fel care supraîncărcă, infectează cu viruși, sau dăunează în alt mod serviciului, sau care provoacă sau permite accesul neautorizat la serviciu sau orice informație conținută în Whistlelink.

Pretul si Plata

3.1 Clientul trebuie să plătească taxa de abonament pentru fiecare perioada specificata pe site-ul web în legătură cu activarea serviciului. Taxa de abonament se plătește în avans anual prin plata unei facturi. În caz de întârziere a plății față de data scadentă menționată pe factură, se plătește dobânda de întârziere legală. Dacă Clientul are întârzieri la plată de mai mult de o lună și am solicitat plata sumei datorate în scris, avem dreptul de a suspenda furnizarea continuă a serviciului până când Clientul a plătit sumele restante datorate.

3.2 Avem dreptul, dar nu obligația, să modificam taxa de abonament in functie de conditiile de piata.

Limitarea raspunderii

5.1 Nu suntem responsabili în nicio circumstanță pentru (i) daune datorate conținutului sau datelor încărcate in sistemul de avertizare de alții, in afara de noi înșine sau (ii) daune indirecte, cum ar fi lipsa profitului, vânzările reduse sau lipsa de beneficii din utilizarea serviciului. Răspunderea noastră totală în ceea ce privește una sau mai multe revendicări nu va depăși în niciun caz o sumă corespunzătoare plății totale efectuate de Client pentru utilizarea serviciului în cursul anului calendaristic anterior oricărei daune.

Protejarea datelor

6.1 Protejăm integritatea datelor Clientului și scopul nostru este să protejăm cât mai bine, întotdeauna, datele personale pe care le procesăm. Gestionarea datelor cu caracter personal este reglementată în Acordul de prelucrare a datelor (DPA), care este Anexa la acești Termeni și Condiții.

6.2 Toate informațiile pe care Clientul și/sau un utilizator al serviciului (indiferent dacă utilizatorul este sau nu avertizor și indiferent dacă informațiile constituie Date cu caracter personal sau nu) constituie „Datele clientului”. Nu revendicam niciun drept asupra nici unei Date ale Clientului și, în consecință, Clientul este singurul și complet responsabil pentru Datele Clienților și consecințele utilizării Datelor Clientului.

Managementul cazurilor raportate de avertizori

7.1 Termenii și condițiile prevăzute în această secțiune 7 se aplică numai Clienților care au achiziționat serviciile de management al cazurilor (servicii externalizate whistleblowing, in calitate de persoana desemnata).

7.2 Ca parte a serviciilor de management al cazurilor, DOTCOM IT PRO SRL va oferi o examinare de primă instanta și o evaluare a cazurilor din sistem și va comunica, în numele Clientului, cu persoanele relevante în consecință. Prin urmare, DOTCOM IT PRO se angajează să informeze avertizorul în cazul în care un caz raportat nu este considerat relevant, si va fi inchis. Clientul recunoaște și acceptă că va cere DOTCOM IT PRO SRL să gestioneze pe cont propriu anumite rapoarte de avertizare conform legislației în vigoare. În aceste situații, DOTCOM IT PRO SRL va oferi suport și asistență Clientului, in functie de situatie.

7.3 DOTCOM IT PRO SRL se angajează, de asemenea, să comunice cu Clientul înainte ca orice concluzie să fie trimisa avertizorilor sau dacă DOTCOM IT PRO SRL decide să închidă un anumit caz.

7.4 Părțile iau la cunoștință și acceptă că instrucțiunea, asa cum este prevăzută în Anexa DPA (Anexa de procesare a datelor personale), secțiunea 5, este modificată în ceea ce privește scopul, natura și obiectul prelucrării. Pe lângă furnizarea de stocare, DOTCOM IT PRO SRL va procesa și Datele Clienților pentru a revizui și evalua cazurile în sistemul de avertizare, și pentru a comunica, în numele Clientului, cu persoanele relevante, în consecință.

Durata contractului si terminarea

9.1 Acordul se aplică de la data la care Părțile au bifat acordul, în conformitate cu secțiunea 2.1 și se aplică până la sfârșitul celei de a 12-a luni, timpul de utilizare până în prima zi a lunii calendaristice următoare fiind gratuit. Acordul se prelungește automat cu o perioadă de 12 luni, cu excepția cazului în care una dintre Parti a reziliat contractul în scris cu cel puțin 30 zile înainte de încheierea fiecărei perioade de acord.

9.2 Oricare parte are dreptul de a rezilia contractul în scris imediat dacă (i) cealaltă parte comite o încălcare semnificativă a acordului și nu remediază o astfel de încălcare a acordului în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificării privind încălcarea acordului în scris, sau (ii) cealaltă parte este declarată în stare de faliment, devine subiectul reorganizării corporative, solicită concordat, suspendă plățile, intră în lichidare sau este considerată în alt mod insolvabilă. Notificarea de reziliere va fi dată fără întârziere nerezonabilă după ce împrejurarea care constituie motivul rezilierii a devenit cunoscută de către acea Parte.

Diverse

10.1 Părțile sunt în toate privințele întreprinderi independente care desfășoară afaceri în nume propriu și pe propriul risc. Cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel, niciuna dintre părți nu are dreptul de a încheia un acord în numele celeilalte părți sau în numele celeilalte părți sau, în orice alt mod, să impună vreo obligație celeilalte părți.

10.2 Toate modificările și completările la Acord și la acești Termeni și Condiții vor fi în scris și semnate în mod corespunzător de fiecare parte.

10.3 Clientul nu are dreptul de a-și transfera drepturile sau obligațiile conform acestor Termeni și Condiții fără acordul nostru scris prealabil.

10.4 În cazul în care îndeplinirea de către o Parte a obligațiilor sale în temeiul Acordului pentru Termeni și Condiții este împiedicată din cauza unei circumstanțe pe care Partea nu a putut-o controla, aceasta va constitui un motiv pentru scutirea de daune și alte sancțiuni.

10.5 În cazul în care o instanță competentă, o autoritate sau un tribunal arbitral constată că orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este invalidă sau inaplicabilă, prevederea în cauză și toate celelalte prevederi vor fi valabile și aplicabile în măsura permisă de legea aplicabilă, iar părțile vor negocia loial unul cu celălalt pentru a conveni asupra modificărilor necesare acestor Termeni și Condiții pentru a menține structura, scopul și spiritul acestor Termeni și Condiții.

10.6 La rezilierea acestor Termeni și Condiții, indiferent de motiv, această clauză 10.6 și următoarele prevederi rămân obligatorii pentru părți: Drepturi de proprietate intelectuală, Răspundere și limitare a răspunderii, Confidențialitate, Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor.

Legea aplicabila si solutionarea litigiilor

11.1 Legislația romanească in vigoare se aplică acestor Termeni și Condiții. Litigiile în legătură cu acești Termeni și Condiții vor fi soluționate prin arbitraj sau mediere, sau la instantele competente de la sediul DOTCOM IT PRO SRL, orasul Bucuresti.

Conditii de utilizare a aplicatiei de avertizare de integritate, in calitate de avertizor:

– În calitate de Utilizator, sunteți de acord să procedati la o utilizare corectă și legală a aplicatiei.
– Veți folosi aplicatia în scopurile pentru care a fost concepută și în niciun caz nu o veți folosi în scopuri contrare legii.
– Trebuie să completați toate informațiile definite ca fiind obligatorii pentru a continua cu trimiterea acestora.
– Acest serviciu nu este conceput pentru a prezenta informații care ar putea fi considerate secrete sau strict confidențiale.
– Analizati și revizuiți informațiile pe care le trimiteți, pentru a vă asigura că, dacă nu doriți, nu vă dezvăluie identitatea.
– Puteți alege între trimiterea sesizarii indicând informațiile dvs. de contact, sau fără a le indica. În ambele cazuri, platforma vă va furniza un număr unic de identificare din 16 cifre. Important este să le notezi într-un loc sigur, doar cu ele poți verifica starea comunicării. Dacă le pierzi, nu le vei mai putea accesa.
Din motive de securitate, DOTCOM IT PRO nu va putea oferi acces la codurile pierdute.
– În cazul în care organizația dovedește că a existat rea-credință în depunerea plângerii, își rezervă dreptul de a lua masuri, dacă ati fost identificat.
– Aplicatia noastra dispune de audit al log-urilor pentru a ajuta utilizatorii să identifice accesul necorespunzător la sesizarea lor.
– Avertizorul înțelege și este de acord în mod expres că DOTCOM IT PRO nu va fi răspunzător pentru nici o dauna, dobândă sau pierdere directe sau indirecte, prevăzute sau neprevăzute, inclusiv, printre altele, daune morale, rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest serviciu.
– Avertizorul de integritate este responsabil pentru veridicitatea informațiilor comunicate, asumându-și consecințele faptului că a acționat cu rea-credință sau a trimis informații sau documente false.
– Veți fi răspunzător pentru orice daune sau pierderi de orice fel pe care DOTCOM IT PRO le poate suferi, direct sau indirect, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a aplicatiei, a încălcării Termenilor și condițiilor de utilizare sau a unei încălcări a legii în vigoare din partea dvs.

Anexa: Acordul de Procesare a Datelor (DATA PROCESSING AGREEMENT – DPA)

Articole pe Blog
Contact Us